Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Etický kodex

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI MEDITO CZ a.s.

Vaše etické povinnosti po dobu spolupráce se společností MEDITO CZ a.s. (dále jen „MEDITO“)

V souladu s Vašimi smluvními povinnostmi se společností MEDITO je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň morální integrity. Tento kodex obsahuje základní pravidla chování ve společnosti MEDITO a uvádí některé principy, z nichž tato pravidla vychází.
Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vašeho přímého nadřízeného ve společnosti MEDITO.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vašimi smluvními dokumenty se společností MEDITO.


Etický kodex podnikání společnosti MEDITO

Vyzývá všechny spolupracovníky, aby:

 • dodržovali všechny relevantní účinné právní předpisy
 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý pojišťovací zprostředkovatel jste povinen vybrat a navrhnout zákazníkovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě jeho pojistné ochrany.
Respektujte pravidla na pojistném trhu, hospodářské soutěže a obchodních zvyklosti, vyvarujte se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru zákazníků a vyvolat zkreslený dojem o našich službách.
Veškerou reklamní činnost veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.
Svým jednáním jste povinen přispívat na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu k zákazníkům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění
 • poskytujte úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách a pojistných produktech
 • neakceptujte požadavky zákazníka na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy se zákazníkem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při uplatňování práv z pojištění
 • pojištění nabízejte výhradně v rozsahu předloženým pojistitelem
 • za účelem získání zákazníka nepoužívejte nekalé a neetické praktiky vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být ve střetu zájmů při plnění úkolů pro společnost MEDITO nebo by mohly budit zdání takového konfliktu
 • nepoužívejte zdroje a prostředky společnosti MEDITO pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec své pracovní náplně
 • nediskreditujte jméno nebo pověst společnosti MEDITO
 • pokud se Vás týká možný střet zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému nadřízenému ve společnosti MEDITO

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly
 • chronologicky veďte, udržujte a aktualizujte evidenci pracovních činností pro společnost MEDITO a zacházejte s ní jako s důvěrnou
 • dodržujte obchodní tajemství a důvěrnost informací společnosti MEDITO
 • neuvádějte informace společnosti MEDITO mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení společnosti MEDITO

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví společnosti MEDITO i třetích stran
 • s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění Vašich pracovních povinností, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje společnosti MEDITO nebo jiných subjektů, které společnost MEDITO považuje za důvěrné
 • po ukončení spolupráce se společností MEDITO bez zbytečného odkladu odevzdejte vše, co je majetkem společnosti MEDITO, včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Vašeho přímého nadřízeného ve společnosti MEDITO

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 • udržujte pracovní prostředí, na kterém nedochází k jakémukoli obtěžování, včetně sexuálního obtěžování a šikany

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny účinné právní předpisy vč. těch, které se týkají ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce, požární ochrany, apod.
 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla chodu jednotlivých nemovitostí společnosti MEDITO, zejména pro příchod a odchod
 • zabraňte přístupu do nemovitostí společnosti MEDITO neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení společnosti MEDITO před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci přestupků a trestných činů ohrožujících zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery společnosti MEDITO vč. jejich zařízení a technologií

Konkurenční vztahy

 • nikdy nesdílejte s představiteli konkurence společnosti MEDITO jakékoli informace, které by mohly společnosti MEDITO způsobit jakoukoli újmu. Jedná se zejména o informace o cenách, nákladech, ziskových maržích, apod.
 • případnou komunikaci s konkurenty společnosti MEDITO udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod
 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých obchodních praktik, jednostranně nevýhodných smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s pojistiteli účelně a poctivě, vždy v rámci účinné právní úpravy
 • nikdy nesmíte být závislí na kterémkoliv pojistiteli
 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při realizaci obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržujte dobré vztahy a dodržujte povinnosti stanovené smlouvou o spolupráci ve znění jejich dodatků

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným profesním účelům
 • dostatečně zabezpečte Vaše informace o zákaznících
 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich zákaznících v rozporu s účinnými právními předpisy
 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu s účinnou právní úpravou

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při komunikaci s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí
 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte nepatřičnému chování a důsledně dodržujte právní předpisy a normy upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy je to nutné ke splnění Vašich pracovních povinností) interní nebo důvěrné informace nebo údaje společnosti MEDITO nebo jiných subjektů, jež je společnost MEDITO povinna chránit jako důvěrné
 • informace, které vznikly při práci pro společnost MEDITO, jsou majetkem společnosti MEDITO
 • po skončeních Vašich pracovních povinností neprodleně odevzdejte veškeré věci, které patří společnosti MEDITO, včetně materiálů, jež mají interní nebo důvěrnou povahu
 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte o objasnění Vašeho přímého nadřízeného

 

Etický kodex společnosti MEDITO CZ a.s. ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.